Wypełnij poniższy formularz aby wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej
oraz / lub na korzystanie ze zautomatyzowanego systemu obiegu dokumentów i informacji "EBOK".

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
oraz/lub Zgoda na Korzystanie z EBOK
v
*
Nazwa firmy/Klient*
Imię*
Nazwisko*
Numer NIP*
Regon*
Numer dowolnej faktury
z ostatnich 3 m-cy*
Nr klienta*
Numer Klienta znajduje się
na fakturze w nawiasach po napisie
NABYWCA/PŁATNIK (7293) lewy górny róg faktury.

Wyrażam zgodę na:

(a)    Udostępnianie faktur elektronicznych na portalu dokumentów E-BOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**

(b)    Korzystanie z aplikacji dedykowanej do obsługi zawartych umów - E-BOK oraz odpłatnego przesyłania faktur w formie papierowej

**

Adres/y email do przesyłania
informacji o udostępnieniu faktur w formie elektronicznej**

Adres email dla EBOK**

Potwierdzam, że: (I) jestem upoważniona/ny do reprezentowania ww. Klienta; (II) Klient zapoznał
się i akceptuje "Regulamin korzystania ze zautomatyzowanego systemu obiegu dokumentów i
informacji"; (III) powyższa zgoda Klienta udzielona jej odbiorcy dotyczy wszystkich umów z nim
zawartych oraz zawieranych w przyszłości oraz (IV) przyjąłem do wiadomości, że dane które
podaję powyżej są zabezpieczane, przesyłane i przechowywane zgodnie z wymogami umowy
operatorskiej EDI, którą Klient akceptuje.

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyżej przez odbiorcę
zgody i podmioty z nim współpracujące oraz podmioty z Grupy ING na potrzeby wykonywania
umów z nim zawartych oraz zawieranych w przyszłości. Oświadczam, że zostałam/łem
poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany
oraz usunięcia). Oświadczam także, że poinformowano mnie, iż w zakresie przetwarzania moich
danych wskazanym powyżej, administratorem moich danych będzie odbiorca zgody.
Powyższe oświadczenie składam dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).

*
Wyślij
* Pole obowiązkowe
** Pole wyboru